Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka ta jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją omawiającą istotną jurydycznie i ważną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości montaż stoisk targowych problematykę sądowej ochrony praw za pomocą powództw kształtujących. Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa...

Indeks